Cưỡi ngựa ở Thuđovang hotel. Có pass wifi luôn nha anh em