Cặp đôi vào nhà nghỉ thổi kèn vét máng 36 thế kungfu, đỉnh chóp nhất đoạn slowmotion